Skip to content Contact Us

תקנון מבצע – מבצע בחירות ללא מע”מ

תקנון מבצע HOFF – רכישה ללא תשלום מע”מ (להלן: “המבצע”)
1. הגדרות
“עורכת המבצע” City Time I.L LTD, ח.פ. 51-449623-1.
“הטבה” המשתתף במבצע זכאי לרכוש פריטים ללא חיוב במע”מ.
“משתתף” או “משתתפים” חברי מועדון סיטי טיים איי אל בע”מ על-פי רישומי עורכת המבצע (כהגדרתה לעיל). למען הסר ספק, רישומי החברה לעניין חברות במועדון סיטי טיים איי אל בע”מ הם הקובעים לעניין הזכאות להשתתף במבצע.
“חנויות” חנויות HOFF – רשימת החנויות מצורפת כנספח א’ לתקנון זה ואתר אונליין Thehoffbrand.co.il
2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
3. תקופת המבצע
המבצע יחל ביום 27/02/2024 ויסתיים ביום 27/02/2024 עם סגירת החנויות (להלן: “תקופת המבצע”) או עד גמר המלאי (סך כולל של לא פחות מ- 5000 יחידות הטבה כהגדרתה לעיל). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.
4. תנאי השתתפות במבצע
4.1. עורכת המבצע מזמינה את המשתתף ליהנות מהטבה של קבלת הנחה, כך שבכל רכישה של פריטים ממותג HOFF יהיה זכאי לפטור מרכיב המע”מ במעמד הרכישה, למימוש בחנויות ובאתר האונליין. המתנה כפופה למלאי כמפורט לעיל.
4.2. יודגש כי לצורך קבלת ההטבה יש לרכוש פריטי מלאי של מותג HOFF בלבד ולא פריטי שירות – גיפט כארד, שירות תיקונים.
4.3. אין אפשרות להחליף את ההטבה ו/או להמיר את ההטבה בשווה-ערך אחר.
4.4. ביטול עסקה (בהתאם לתקנות הגנת הצרכן) – במקרה של ביטול מלא יוחזר בהתאם לחיוב בחשבונית. במקרה של ביטול עסקה חלקי – ההטבה מבוטלת ויבוצע ויש להחזיר את הפריט שניתן בהנחה או ששוויו המלא יקוזז מסכום ההחזר.
4.5. ללא כפל מבצעים הטבות.
4.6. חרף האמור בסעיף לעיל, מובהר כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבות בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.
5. אחריות
5.1. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם ההטבה, איכותה, תקינותה, אספקתה ו/או כל תכונה אחרת שלה, ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא.
5.2. ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם ההטבות, לרבות בקשר עם הזמנתן, רכישתן ומסירתן.
6. הדין וסמכות השיפוט
6.1. הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.
6.2. סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.
7. שונות
7.1. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את התקנון, הבין אותו וקיבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
7.2. עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.
7.3. עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם.
7.4. עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
7.5. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.
7.6. ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, בית מרכזים, בניין A קומה 1, הרצליה.

 

נספח א’
רשימת החנויות המשתתפות
HOFF – חנויות המותג
1. תל אביב – קניון עזריאלי.
2. חיפה – קניון גרנד.

אתר האונליין:
Thehoffbrand.co.il

 

 

 

Back top top